Publicerat

Stiftelsen Rättsfonden har gett ut ett antal publikationer sedan starten 1960.

Följande publikationer finns fortfarande till försäljning.

eddy.se ab

eddy.se samarbetar med utgivare av akademisk information.

”Aldrig hört ordet … – vaddå rättsstat?” – Vad vet svenska gymnasister om rättsstatens roll i en demokrati?

Hur sårbar är den svenska demokratin? Hur många inser att den står och faller med ett oberoende och normstyrt rättsväsen, det man kallar rättsstat?

Frågan är brännande aktuell. Ungern och Polen är på väg mot autokratiskt styre efter det att populistpartierna lyckats med att politisera domstolarna.

Är Sverige immunt mot en liknande nedmontering av demokratin? En enkät bland svenska gymnasister visar att de flesta inte vet vad ”rättsstat” betyder; många har aldrig hört ordet. Än mindre kan de beskriva rättsväsendets plats i en demokrati. De flesta tror rentav att i Sverige har politiker rätten att avsätta obekväma domare eller ändra ett rättsligt beslut.

Är det vad de lärt i skolan? Det verkar faktiskt så. Då är det hög tid att återuppliva den svenska traditionen av medborgarbildning.

Rapporten är kostnadsfri, men frakt debiteras till självkostnad.

Sociala rättigheter åt alla och envar? – En studie avseende tredjelandsmedborgares sociala rättigheter i Sverige

Den svenska välfärdsmodellen kännetecknas av solidaritet, trygghet och jämlikhet. En viktig pusselbit utgörs av social omsorg och trygghet. Men omfattas alla? Omfattas de tredjelandsmedborgare som bor eller vistas i Sverige? Kan man tala om sociala rättigheter åt alla och envar?

Rättsstaten i fokus

Denna bok utgörs av en samling av referat från Stiftelsen Rättsfonden seminarier mellan åren 2013-2018. De har samtliga (förutom texten om grundlagsändringar) varit publicerade i Europarättslig tidskrifts bilaga MRT. Referaten har skrivits av jur. kand. Eddie Exelin respektive jur. kand. Hjalmar Dunås.

Att skapa en mänsklig rättighet

Gör Europadomstolen i Strasbourg rätt saker? Har den rätt att göra det den gör? I det mål som Hans-Gunnar Axberger utgår från har domstolen lagt stor möda på att skapa en rättighet som inte ingår i konventionen. Han granskar domen i syfte att diskutera hur Europadomstolen idag arbetar och frågar sig om skyddet för våra grundläggande rättigheter fungerar som det bör.

Iustus

På Iustus förlag finns följande publikationer från Stiftelsen Rättsfonden till försäljning. Klicka på bilderna eller bokens rubrik för att läsa mer.

Fostrar skolan goda medborgare?

Åtta uppsatser som ur olika angreppsvinklar och med en bred uppläggning, som går utöver vad som brukar förekomma i skoldebatten, ger kunskaper samt väcker eftertanke och diskussion.

Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Torgny Gustafsson hade en sommarrestaurang på Gotland. Sedan han vägrat att ansluta sig till kollektivavtalet för branschen utsattes hans rörelse för blockadåtgärder från olika fackförbund.

Författning i utveckling

Tjugo samlade uppsatser i konstitutionell rätt. Nu kompletterade och/eller omarbetade, t.ex. Regeringsformen och rättsstaten, Skatt och egendomsskydd och Perspektiv på kontrollmakten.

På väg mot rättsstater i Östeuropa

De kommunistiska regimernas sönderfall i Central- och Östeuropa är efterkrigstidens viktigaste händelse. Rättsfonden vill med denna bok bidra till kunskapen om de postkommunistiska staternas utveckling mot rättsstater.

Våra rättigheter V

Gustaf Petrén var under nära tjugo år Rättsfondens ordförande. Den 5 december 2007 skulle han ha fyllt nittio år. Rättsfondens styrelse vill hedra hans minne med utgivandet av denna bok.

Äganderätten

Antologin består av nio fristående uppsatser med ett gemensamt tema; omfattningen och begränsningen av egendomsskyddet i regeringsformen 2 kap. 18 § och artikel 1 första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.

premissförlag

Premiss är Arenagruppens förlag för uppdragsutgivning.

Hoten mot rättsstaten i Europa

Optimismen om ett nytt och demokratiskt samlat Europa, med rättsstat och mänskliga rättigheter, var stor efter det kalla krigets slut och EU:s utvidgning. I Hoten mot rättsstaten i Europa skildrar och analyserar ledande jurister från Polen och Ungern vad som gått fel.

Sekel bokförlag

På Sekel Bokförlag finns följande publikation utgiven, dock ej längre till försäljning.

Författningskulturer

Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien (2009). I många demokratiska stater har författningen en upphöjd symbolställning som bestämmer förhållandet mellan medborgare och stat och garanterar mänskliga fri- och rättigheter. I andra är författningen mest ett praktiskt regelsystem för folkstyrets organisation. Läs mer (PDF-fil öppnas i nytt fönster)