Ungdomsbarometerns enkät om demokrati – mer information och svar


Av stiftelsens stadgar framgår att Rättsfonden har till ändamål att främja dels barns och ungdoms fostran och utbildning i överensstämmelse med den moraliska rättens principer dels ock vetenskaplig forskning och undervisning beträffande den moraliska rätten och dess tilllämpning i samhället. Rättsfondens styrelse äger att själv söka finna de lämpligaste medlen for att nå ändamålet.

Därvid åligger det styrelsen främst

  • att försöka genom inverkan på skolväsendet och dess lärarkår bidraga till att grundlägga ett fast rättsmedvetande hos barn och ungdom samt att även bibringa dem insikter om den moraliska rättens krav på ett rättfärdigt förhållande mellan de enskilda medborgarna inbördes samt mellan dem och samhället,
  • att stimulera universitetens och högskoleväsendets forskare och lärare att i forskning, undervisning och eljest uppmärksamma den moraliska rätten så att de därigenom medverka till utveckling av rättsordningen i överensstämmelse med den moraliska rättens principer; därvid bör särskilt eftersträvas att de blivande juristerna skolas i sådan anda,
  • att verka i samma riktning genom utgivning av skrifter, genom förmedling av artiklar till tidnings- och tidskriftspressen samt genom initiativ till upplysning och debatt i radio och television.